Regulamin

Regulamin korzystania z portalu platige.com

I. Definicje
1. Administrator – administratorem strony internetowej http://platige.com jest Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Szpilmana 4, 02-634 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000389414, o kapitale zakładowym 318.285,70 PLN (opłaconym w całości), o numerze NIP: 524-20-14-184, o numerze REGON: 142983580.
2. Portal – oznacza stronę internetową http://platige.com.
3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Portalu.
2. Dostęp do Portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności nie jest wymagane od Użytkownika dokonanie rejestracji w Portalu.
3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
4. Dla swobodnego korzystania z Portalu zaleca się korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek:
a. Microsoft Edge;
b. Mozilla Firefox;
c. Chrome.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub brak dostępności jakichkolwiek zasobów Portalu, inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, zaistniałych w szczególności w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

III. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Użytkownik może składać:
a. W formie pisemnej na adres: Władysława Szpilmana 4, 02-634 Warszawa;
b. W formie elektronicznej na adres e-mail: ____________.
2. W opisie reklamacji należy podać:
a. informacje oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym opis oraz data wystąpienia wadliwej funkcjonalności;
b. żądanie Użytkownika;
c. dane kontaktowe Użytkownika.

IV. Pliki cookies

Informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies.

V. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu. Ogłoszenie zmiany Regulaminu dokonane zostanie na Portalu.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.