RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2021

18:56 12/03/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, budynek D („Studio Pół na Pół”).

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.

 

 

 

PLATIGE IMAGE S.A.

 1. Racławicka99A02-634 Warszawa

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A.

 


 

 

 

Warszawa, 12 marca 2021 r.

 

 

Spis treści

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
 2. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

III.      PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

 1. OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

 

 

I.                OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, budynek D („Studio Pół na Pół”).

 

 

II.              SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

 1. Porządek obrad

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 7. Zamknięcie obrad.

 

 1. Projektowane zmiany Statutu Spółki

 

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości informację na temat proponowanych zmian §6 ust. 1, §7 ust. 1 oraz §7 ust. 11 Statutu Spółki.

1.1   Zmiana §6 ust 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1)       PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

2)       PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

3)       PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

4)       PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

5)       PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6)       PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

7)       PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

8)       PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

9)       PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

10)    PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

11)    PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

12)    PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

13)    PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

14)    PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

15)    PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

16)    PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

17)    PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

18)    PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

19)    PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

20)    PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

21)    PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

22)    PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

23)    PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

24)    PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

25)    PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

26)    PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

27)    PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

28)    PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

29)    PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

30)    PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

31)    PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32)    PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

33)    PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

34)    PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

35)    PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

36)    PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37)    PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

38)    PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

39)    PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

40)    PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

 

Nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1)           PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

2)           PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

3)           PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

4)           PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

5)           PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

6)           PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

7)           PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

8)           PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

9)           PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

10)        PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

11)        PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

12)        PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

13)        PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

14)        PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

15)        PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

16)        PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

17)        PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

18)        PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

19)        PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

20)        PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

21)        PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

22)        PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23)        PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

24)        PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

25)        PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

26)        PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

27)        PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

28)        PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

29)        PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

30)        PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

31)        PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

32)        PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

33)        PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

34)        PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

35)        PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

36)        PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

37)        PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

38)        PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

39)        PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

40)        PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

41)        PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

42)        PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

43)        PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

44)        PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

1.2   Skreślenie §6a:

Dotychczasowe brzmienie:

 1.  Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji w terminie do 31grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).
 2.  W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
 3.  Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.
 4.  Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzoną cenę emisyjną akcji.
 5.  Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
 6.  Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.”

1.3   Zmiana §7 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 318.500,00 (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

 1. a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A –0010001 do A –0637500 i od A –0647501 do A –1425000,
 2. b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B –212500 i od B –222501 do B –475000,
 3. c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 4. d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 5. e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
 6. f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 318.500,10 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 343.500,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

 1. a) 1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A –0010001 do A –0637500 i od A –0647501 do A –1425000,
 2. b) 455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B –212500 i od B –222501 do B –475000,
 3. c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
 4. d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
 5. e) 440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,
 6. f) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,
 7. g)nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 000  (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 250.000,

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

1.4   Zmiana §7 ust. 11:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony z kwoty 314.500 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 334.500 zł (trzysta trzydzieści cztery tysięcy pięćset), to jest o kwotę wartości nominalnej nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

 

III.            PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

 

 

 1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa

2.1   Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 4061 KSH, mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) przypadającym na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 23 marca 2021 roku.

2.2   Stosownie do art. 4062  KSH Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.3   Zgodnie z art. 4063 §1 KSH Uprawnieni z akcji, zastawnicy oraz użytkownicy Spółki, którym przysługuje prawo głosu, na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni zwrócić się z żądaniem do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych w celu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W zaświadczeniu takim wskazane będą firma (nazwa), siedziba, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, liczba akcji, odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, firma (nazwa), siedziba i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, wartość nominalna akcji, imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, siedziba (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, cel wystawienia zaświadczenia, wzmianka, komu przysługuje prawo głosu z akcji, data i miejsce wystawienia zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zgodnie 4063 § 2 KSH Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

 

 1. Lista podmiotów uprawnionych

3.1   Zgodnie z art. 4063 § 4 KSH Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”).

3.2   Zgodnie z art. 4063 § 5 KSH KDPW sporządzi wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

3.3   Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 2, 6 i 7 kwietnia 2021 r. Stosownie do art. 407 §11 KSH Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie takie może zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres wz@platige.com jednakże w takim wypadku do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość  w przypadku osób  fizycznych  oraz  kopia  odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów. W przypadku składania żądania przez pełnomocników należy załączyć również kopię dokumentu pełnomocnictwa.

3.4   Zgodnie z art. 4064  KSH Akcjonariusz Spółki  może  przenosić  akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

IV.            OPIS PROCEDUR UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Pełnomocnictwo

1.1   Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.

1.2   Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie powinno zostać ono złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.3   Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza głosowania przez pełnomocnika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem platige.com. Pełnomocnictwo lub wypełniony formularz głosowania przez pełnomocnika oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w przypadku osób fizycznych oraz kopię odpisu z właściwego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@platige.com.

1.4   Zgodnie z art. 4121 §2 KSH pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.5   Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia wysyłane do Spółki

2.1   Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

 1. Możliwość oddawania głosu drogą korespondencyjną i elektroniczną

3.1   Zgodnie z art. 4065 KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 8 kwietnia 2021 r. zwołał zarząd, który nie postanowił o umożliwieniu wzięcia udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym Akcjonariusze nie mogą brać udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.2   Zgodnie z art. 4111 KSH akcjonariusze spółki publicznej mogą oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną tylko, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin taki nie został uchwalony, w związku z czym Akcjonariusze nie mają możliwości głosowania korespondencyjnego.

 

 1. Umieszczanie spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał i prawo do zadawania pytań

4.1   Zgodnie z art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (tj. 18 marca 2021 r.). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. 21 marca 2021 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4.2   Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4.3   Żądania zgłoszone w powyższych trybach powinny zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 99A w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres wz@platige.com. Akcjonariusz lub Akcjonariusze składający żądania powinni uprawdopodobnić, że na dzień zgłoszenia żądań dysponują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4.4   Zgodnie z art. 4022  pkt 2) ppkt h) KSH Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.5   Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy uprawniony do uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie. Zgłoszenie projektu uchwały możliwe jest po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

 1. Sposób uzyskania informacji o Walnym Zgromadzeniu

5.1   Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem: platige.com  oraz będą dostępne w siedzibie Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Spółki. W razie chęci zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Spółki prosimy o kontakt na adres wz@platige.com.

PROJEKTY UCHWAŁ

1.          Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

 

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………………….

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2.          Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad

 

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,

5.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki,

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

7.     Zamknięcie obrad.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

3.          Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

 

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) niniejszym uchwala, co następuje:

 

                                                                                                               §1.      

1.           Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 318.500,10 (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 343.500,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria G („Akcje Nowej Emisji”).

2.           Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty. Akcje Nowej Emisji będą zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., nr 168, str. 12) wybranym przez Zarząd Spółki.

3.           Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

4.           Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszoną o dyskonto w wysokości [•]% ([•] procent)[1].

5.           Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Nowej Emisji zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie on późniejszy niż dzień złożenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                                                                               §2.      

1.           W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.

2.           Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

                                                                                                               §3.      

1.           Zmienia się §7 ust 1 oraz §7 ust. 11 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:

 

§7 ust. 1:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 318.500,10 zł (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 343.500,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

a)        1 405 000 (milion czterysta pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od A –0010001 do A –0637500 i od A –0647501 do A –1425000,

b)        455 000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od B – 010001 do B –212500 i od B –222501 do B –475000,

c)        500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,

d)        345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,

e)        440 000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 440 000,

f)         40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 000001 do 40 000,

g)        nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000  (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 250.000,

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

 

§7 ust. 11:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej dziesięć groszy każda, o numerach od 000001 do 200.000.”

 

2.           Treść §7 ust 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 K.s.h. poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu procesu oferowania Akcji Nowej Emisji.

3.           Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

4.           Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji, w tym do:

a)           złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji wybranym osobom oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Nowej Emisji,

b)          ustalenia dokładnych zasad oferowania, subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji oraz procesu mającego na celu pozyskanie osób obejmujących Akcje Nowej Emisji, przy czym Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.

5.           Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane pozostałe akcje Spółki.

6.           Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji Akcji Nowej Emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji.

7.           Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej Uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili zawarcia pierwszej umowy objęcia Akcji Nowej Emisji.

 

                                                                                                     §4.                

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tymże zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4.          Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

 

UCHWAŁA NR [•]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) niniejszym uchwala, co następuje:

 

                                                                                                               §1.      

1.           Zmienia się §6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1)    PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

2)    PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

3)    PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

4)    PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

5)    PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

6)    PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

7)    PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

8)    PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

9)    PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

10) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

15) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

16) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

17) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

18) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

19) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

20) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

21) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

25) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

26) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

27) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

28) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

29) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

30) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

31) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

32) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

33) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

34) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

35) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

36) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

37) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

38) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

39) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

41) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

42) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

43) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

44) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

 

2.           Skreśla się §6a Statutu Spółki.

 

3.           Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb.

 

                                                                                                               §2.      

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tymże zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. Zarząd spółki pod firmą Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Racławicka nr 99a, 02-634 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389414, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 318.500,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP 5242014184 („Spółka”), przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na 8 kwietnia 2021 r. powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowo emitowanych.

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 8 kwietnia 2021 r. i planowanym na tym zgromadzeniu podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oznaczonych jako seria G i o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Nowej Emisji”).

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji była równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszoną o dyskonto ustalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zdaniem Zarządu powinno ono być nie mniejsze niż 10% i nie wyższe niż 20%. Wybór okresu, dla którego wyliczana jest średnia cena ważona wolumenem obrotu, ma na celu „uodpornienie” jej na przejściowe wahania kursu, które naturalne są dla tego typu rynku. Zdaniem Zarządu Spółki wybór tej metody określenia ceny emisyjnej jest w pełni transparentny i zrozumiały dla uczestników rynku, a przy tym odpowiada praktyce rynkowej.

Zgodnie z opublikowaną 20 stycznia 2021 r. strategią rozwoju Platige Image S. A. na lata 2021-2025, ogłoszoną w trybie raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 (http://inwestor.platige.com/raporty/raporty-biezace/2021-2/raport-biezacy-espi-12021/) („Strategia”), Spółka założyła ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji. W celu zrealizowania celów określonych w Strategii Spółka przedstawiła różne możliwości ich osiągnięcia, w tym:

a)     pozyskanie kapitału na rynku NewConnect w drodze emisji akcji skierowanej do nowych inwestorów,

b)    przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. wraz z dodatkową emisją akcji,

c)     pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej Platige,

d)    wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) z podmiotami branżowymi.

Zdaniem Zarządu Spółki na obecnym etapie działalności Spółki najkorzystniejszą drogą realizacji przedstawionej Strategii będzie emisja nowych akcji i skierowanie oferty do wybranych inwestorów kwalifikowanych, z późniejszym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Taka emisja zapewni Spółce szybkie i optymalne kosztowo pozyskanie nowego kapitału przeznaczonego dla Spółki. Obecny wybór sposobu pozyskania kapitału nie wyklucza w przyszłości realizacji przez Spółkę innych możliwości przedstawionych w Strategii.

Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., nr 168, str. 12), co pozwoli pozyskać Spółce nowych inwestorów spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Celem pośrednim jest więc pozyskanie stabilnego akcjonariatu złożonego także z inwestorów instytucjonalnych/funduszowych, którzy będą wspierać Spółkę w realizacji Strategii.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy leży w interesie Spółki.

Warszawa, dnia 12 marca 2021 r.

 

W imieniu Spółki:

 

  ___________________
Karol Żbikowski

Prezes Zarządu

___________________
Artur Tadeusz Małek

Członek Zarządu

 

[1] Zgodnie z Opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru przygotowaną przez Zarząd i która stanowi załącznik do projektu uchwały, Zarząd proponuje, aby kwota dyskonta wynosiła od 10 do 20%, przy czym dokładna kwota dyskonta powinna zostać uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz więcej newsów