Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATIGE IMAGE S.A. 

 I.      INFORMACJE PODSTAWOWE

1.          Niniejsza Polityka Prywatności Platige Image S.A. (dalej „Polityka”) określa zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (02-634), ul. Władysława Szpilmana 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389414, NIP: 5242014184 (dalej „Administrator” lub  „Platige”).

2.          Polityka stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

3.          Polityka dotyczy danych osobowych: (1) klientów i kontrahentów Platige oraz ich pracowników (współpracowników) i przedstawicieli kontrahentów; (2) osób kontaktujących się ze Platige oraz osób z którymi kontaktuje się Platige w jakiejkolwiek formie (e-mail, telefon, poczta); (3) kandydatów do pracy lub współpracy; (4) osób korzystających ze stron internetowych Platige; (5) osób aktywnie odwiedzających serwisy społecznościowe Platige; (6) osób odwiedzjących biuro Platige.

4.          Polityka wskazuje kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Platige, podstawę prawną, okres oraz komu dane te są udostępniane. Polityka wskazuje również uprawnienia, jakie przysługują podmiotom danych w zakresie danych osobowych na mocy przepisów RODO.

5.          W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie skontaktować się ze Platige pisząc na adres siedziby lub elektronicznie na adres: rodo@platige.com.

6.          Każdemu, kogo dane osobowe przetwarza Platige, przysługuje prawo do: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych; (2) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych; (3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania; (4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania; (5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu.

7.          W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem każdy ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

II.      DANE OSOBOWE KLIENTÓW PLATIGE (OSOBY FIZYCZNE)

1.          Platige przetwarza dane osobowe swoich klientów, będących osobami fizycznymi w związku ze świadczeniem usług na ich rzecz.

2.          Dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania współpracy i należytego świadczenia usług, rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane mogą obejmować: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych), numer rachunku bankowego, PESEL, NIP.

3.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.  podjęcie czynności w celu zawarcia umowy lub wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług, art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust 1 lit. f RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy.

4.          Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem lub z nią związanych.

III.      DANE OSOBOWE KONTRAHENTÓW PLATIGE (OSOBY FIZYCZNE)

1.          Platige przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów, partnerów, dostawców i  podwykonawców, będących osobami fizycznymi w związku ze współpracą lub w celu nawiązania współpracy, w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów, przedstawiania ofert czy składania zleceń.

2.          Dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, dane adresowe, takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email), numer rachunku bankowego, dane dot. profilu w mediach społecznościowych, portfolio.

3.          W stosunku osób, które zawarły z Platige umowę na wykorzystanie ich utworów, wizerunku lub artystycznych wykonań na potrzeby programów, filmów lub seriali realizowanych przez Platige,  dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji autorskich praw osobistych (obowiązek oznaczania utworu lub artystycznego wykonania imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem twórcy) oraz w celu ustalenia i rozliczenia tantiem w związku wykorzystywaniem utworu lub artystycznego wykonania.

4.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.  podjęcie czynności w celu zawarcia umowy lub wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług, art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust 1 lit. f RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy.

5.          Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania umowy, a po jej wykonaniu będą nadal przetwarzane w zakresie niezbędnym do eksploatacji wizerunku / dzieła wykonanego w ramach umowy, w tym: w celu udokumentowania, że Administrator nabył odpowiednie prawa pozwalające na wykorzystywanie stworzonego dzieła w sposób zgodny z umową oraz w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami w tym zakresie – przez okres obowiązywania praw lub licencji, przyznanych Administratorowi na mocy Umowy.

IV.      DANE PRZEDSTAWICIELI (PERSONELU) KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

1.          W związku z nawiązywaniem współpracy, negocjacjami i zawieraniem umów, Platige przetwarza dane osobowe przedstawicieli i personelu (będących osobami fizycznymi) klientów i kontrahentów. Są to osoby w szczególności pracownicy i współpracownicy wyznaczenie do kontaktu lub realizacji umowy.

2.          Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie zawarcie i realizacji umów, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.

3.          Dane będą obejmować: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

4.          Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu, możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

5.          Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy stron, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umów. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

V.      OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z PLATIGE

1.          Platige przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z Platige pocztą, pocztą elektroniczną, za pomocą formularzy na stronie www oraz telefonicznie w jakiejkolwiek sprawie, w tym w celu nawiązania współpracy, lub z którymi Platige kontaktuje się w sprawie nawiązania współpracy.

2.          W ramach prowadzonej bazy kontaktów, Platige przetwarza dane osobowe w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie odpowiadania na pytania i zadawania zapytań i składania propozycji, w tym w celu możliwego nawiązania współpracy.

3.          W powyższym celu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych) oraz inne dane udostępnione w korespondencji lub przekazane telefonicznie (np. portfolio).

4.          Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający udzielaniu odpowiedzi pytania oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.          Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres trzech lat po ich ustaniu. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku uznania, że dane nie są już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

VI.      KANDYDACI DO PRACY (WSPÓŁPRACY)

1.          W związku z prowadzoną rekrutacją kandydatów do pracy, Platige będzie przetwarzać dane osobowe podane przez kandydatów, aby ocenić kwalifikacje na aplikowane stanowisko, dokonać wyboru odpowiedniej osoby, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na danym stanowisku.

2.          Na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w Platige, dane osobowe udostępnione w ramach rekrutacji będą pozostawione w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez kandydata.

3.          W związku z prowadzonymi procesami rekrutacji, Platige będzie przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów wskazane w CV lub w innej formie (np. w formularzu): imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku osób ubiegających się o stanowisko pracy w ramach umowy o pracę, gdy aplikacje będą zawierać dane wykraczające poza dane określone przepisami prawa pracy, dane te przetwarzane będą na podstawie zgody kandydata, wyrażoną poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, e-mail, życiorys, podanie).

4.          Podstawą prawną przetwarzania danych będzie: (1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 kodeksu pracy, w odniesieniu do kandydatów na stanowiska w ramach stosunku pracy; (2) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko w ramach umowy cywilno-prawnej; (3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, przetwarzania wizerunku, przekazania innych danych niż określonych w przepisach prawa pracy, oraz (4) art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie danych zebranych w celu oceny kandydata oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5.          Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane przez okres 3 lat od momentu ich pozyskania.

6.          Dane osobowe mogą byś udostępnione profesjonalnym podmiotom prowadzącym proces rekrutacyjny na zlecenie Platige.

VII.      OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE STRON INTERNETOWYCH PLATIGE

1.          Platige przetwarza również dane osobowe zbierane w ramach strony internetowej www.platige.com oraz świadczonych za jej pośrednictwem usługa.

2.          Platige przetwarza dane pozostawione w ramach korzystania z Serwisu, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których poniżej).

3.          Dane są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, zapewnienia dostępu do serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu (uniemożliwienia ataków hakerskich), pomiarów statystycznych niezbędnych dla prawidłowego działania serwisu oraz poprawy jego jakości oraz w celu marketingu Platige oraz świadczonych usług.

4.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji celów wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.          Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zbierania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat chyba, że zostanie zgłoszony skutecznie sprzecw. Wówczas dane zostaną usunięte.

VIII.      OSOBY ODWIEDZAJĄCE SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE PLATIGE

1.          Platige przetwarza, jako administrator danych, dane osobowe osób odwiedzających oraz obserwujących i komentujących oficjalne profile Platige w ramach serwisu Facebook, Instagram oraz LinkedIn.

2.          Zasady obserwowania, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji – określają odrębne regulaminy serwisów społecznościowych, które to podmioty są administratorami danych osobowych w zakresie prowadzonego serwisu.

3.          Dane osobowe pozyskiwane w ramach profili Platige w serwisach społecznościowych są przetwarzane w celu kontaktu z odbiorcami treści prezentowanych w serwisach, umożliwienia kontaktu zainteresowanym osobom z Platige, prezentowania aktywności i wydarzeń związanych z Platige oraz realizowanych przez Platige projektów, a także w celach statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe.

4.          Poprzez portale społecznościowe można również nawiązywać kontakt z Platige oraz wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi.

5.          W ramach i z wykorzystaniem profili w serwisach społecznościowych, Platige będzie przetwarzać dane, które zostaną udostępnione poprzez funkcjonalności serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.          Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji celów wskazanych powyżej, w tym w szczególności promocji marki Platige oraz odpowiedzi na ewentualne pytania i nawiązywaniu kontaktów.

7.          Okres przechowywania danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności serwisów społecznościowych.

IX.      KSIĘGA GOŚCI

1.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób mienia, w tym informacji poufnych, przechowywanych w  biurze Platige, Administrator prowadzi rejestr osób odwiedzających biuro siedziby. W związku z czym przetwarza następujące dane osób odwiedzających: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy.

2.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji celów wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.          Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zbierania danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat chyba, że zostanie zgłoszony skutecznie sprzecw, wówczas dane zostaną usunięte.

X.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.          Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Platige usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów, czy podmioty prowadzące rekrutacje). Dane osobowe mogą być również udostępnione podwykonawcom Platige, realizujący usługi na rzecz Platige lub klientów Platige. Zawsze są to zaufane podmioty przetwarzające, którym Platige powierza dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować cele

2.          W stosunku osób, którzy zawarli z Platige umowę na wykorzystanie ich utworów, wizerunku lub artystycznych wykonań na potrzeby programów, filmów lub seriali realizowanych przez Platige, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zaangażowanym w produkcję filmową/telewizyjną, w tym dystrybutorom, koproducentom i podmiotom eksploatującym film/program/serial (w celu i w zakresie związanym z eksploatacją wizerunku/dzieła określonego w umowie oraz w celu realizacji autorskich praw osobistych) a także mogą być przekazywane organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (w celu i w zakresie związanym z ustaleniem i rozliczeniem tantiem).

3.          Nie zakładamy, że będziemy przekazywać dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, nastąpi to z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego następowało na innej podstawie niż zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy lub gdy nie wystąpi jeden z wyjątków wskazanych w art. 49 RODO, dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46 RODO. Art. 45 RODO dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która może uznać, że w danym państwie trzecim przestrzegany jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Wówczas na przekazanie danych osobowych do tego państwa nie wymaga specjalnego zezwolenia. Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wówczas gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że w systemie prawa państwa trzeciego obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne środki ochrony prawnej.

XI.      POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.          Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Platige Image oraz podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, czyli przykładowo podmioty świadczące na naszą rzecz usługi techniczne, w tym analityczne oraz marketingowe. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

2.          Rodzaje cookies. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: (a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: (a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; (b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; (d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz; (e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań; (f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

3.          Dlaczego korzystamy z cookies? Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: (a) świadczenia usług; (b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; (e) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

4.          Zarządzenie ustawieniami przeglądarki. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.